REKLAMACJE I KONTAKT: dodatkoweswiadczenie@gmail.com

 

regulamin

 

 

Usługa „FILM” i usługa „JADA” (dalej Usługa) jest dostępna dla użytkowników sieci GSM:

PTK Centertel sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o., PTC sp. z o.o.

Usługa polega na dostępie do obiektów multimedialnych na telefony komórkowe i możliwości ich pobrania na telefon komórkowy bądź artykułów tematycznych. Dostęp do Usługi przeznaczony jest dla subskrybentów serwisów Premium SMS MT (dalej: Serwisy MT).

Usługę świadczy A s.c. dawniej Chojnacki & Wojtas Consulting S.C. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Zwycięstwa 137 (dalej „Dostawca” lub „Organizator”)

Każda osoba (dalej Użytkownik), która przystępuje do korzystania z Usługi i aktywuje Serwis MT poprzez wysłanie SMS pod którykolwiek z numerów Premium SMS MT wskazanych w Regulaminie, przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

W promocji będą mogły wziąć udział wszystkie osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udział w promocji. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenia związane z udziałem w promocji powinny być składane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§2. Korzystanie z Usługi

Usługa jest usługą subskrypcyjną przeznaczoną wyłącznie dla osób pełnoletnich

Aby aktywować Serwis MT i korzystać z Usługi, należy wysłać na wskazany Numer Premium SMS MT wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie Serwisu MT.

Wysłanie smsa aktywacyjnego jest bezpłatne.

Po aktywacji Usługi Użytkownik otrzyma płatnego smsa powitalnego, koszt odpowiednio 7,38zł z VAT dla serwisu FILM i 6,15zł z VAT dla serwisu JADA ponadto 3 razy w tygodniu płatnego SMS przychodzącego po odpowiednio 7,38zł z VAT dla serwisu FILM i 6,15zł z VAT dla serwisu JADA aż do odwołania

 

Nazwa serwisu MT

Numer Premium MT pod który należy wysłać SMS

Aktywacja serwisu wysyłka SMS o treści

Częstotliwość

Koszt otrzymanego SMS MT

FILM

60696

FILM

3razy/tydzień

7,38zł z VAT

JADA

60596

JADA

3razy/tydzień

6,15 zł z VAT

 

Opcjonalnie, Organizator może umożliwić aktywacje Serwisu MT poprzez stronę WWW. W takim wypadku, Użytkownik jest zobowiązany wpisać na stronie www reklamującej Serwis MT, swój numer telefon, oraz unikalny PIN, który otrzyma od Operatora GSM.

Aby dezaktywować Serwis MT, należy wysłać komendę dezaktywacyjną Serwisu:

Dla sieci Orange, PLAY,PLUS i T-Mobile:

Nazwa serwisu MT

Numer Premium SMS MT

Dezaktywacja serwisu

FILM

60696

STOP FILM

JADA

60596

STOP JADA

 

Opłata za SMS dezaktywacyjny jest zgodna z cennikiem opłat operatora GSM

Po aktywacji Serwisu MT FILM, Użytkownik będzie otrzymywał cyklicznie SMS Premium MT od Organizatora. Za każdy taki SMS Użytkownik otrzyma 1 film w Usłudze FILM

Po aktywacji Serwisu MT JADA, Użytkownik będzie otrzymywał cyklicznie SMS Premium MT od Organizatora. Za każdy taki SMS Użytkownik otrzyma przedłużenie pełnego dostępu do serwisu internetowego.

Użytkownik płaci tylko za Premium SMS MT doręczone w ramach aktywowanego Serwisu MT.

Korzystanie z Usługi nie wymaga podania żadnych danych osobowych; identyfikacja Uczestnika następuje w oparciu o numer telefonu, z którego dokonano rejestracji w Serwisie MT, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Wiadomości w ramach realizacji Serwisu MT wysyłane są do Użytkownika w określonych dla rodzaju serwisu porach i częstotliwościach, które wskazano w §2

Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu MT, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu, bądź zakończenia jego trwania.

Warunkiem skorzystania z Serwisu MT jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

Opłaty za korzystanie z Serwisu MT pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.

Wiadomość dezaktywująca Serwis MT może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM, z którego została wysłana wiadomość aktywująca Serwis MT.

Treści Serwisów MT mogą stanowić utwór w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione.

 

§3. Odpowiedzialność

Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa oraz Serwisy MT świadczone były na jak najwyższym poziomie.

Organizator  nie ma możliwości weryfikacji wieku Użytkowników, nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług i Serwisów dedykowanych dla osób pełnoletnich przez Użytkowników do tego nieuprawnionych.

Organizator  nie ma wpływu na jakość usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM tj. niedostępność wiadomości SMS/MMS w sieci odbiorcy.

Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi i Serwisów MT, związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Organizator uprawniony będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Promocji Uczestników, postępujących niezgodnie z zasadami wymienionymi w niniejszym Regulaminie.

Niezależnie od powyższych ustaleń Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi i Serwisów MT w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłania informacji.

 

§4. Przetwarzanie numeru

Aktywując subskrypcję, Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swojego numeru przez Organizatora dla celów niniejszej usługi.

Użytkownik nie podaje swoich danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika jest numer telefonu.

Numer Użytkownika mogą zostać wykorzystane w celu bezpłatnego wysyłania wiadomości SMS przez Organizatora, bądź osoby trzecie przez Organizatora upoważnione, z informacjami handlowymi, które mogą być przedmiotem zainteresowania Użytkownika. Użytkownik, nie jest zobowiązany reagować na jakąkolwiek formę odbioru wspomnianych informacji mogąc jednocześnie przeciwstawiać się przetwarzaniu numeru warunkach opisanych poniżej.

Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia swojego nuemru, może to uczynić pisząc list elektroniczny na adres: dodatkoweswiadczenie@gmail.com podając numer telefonu i wyrazić wolę usunięcia numeru z bazy danych

 

§5. Postanowienia końcowe

O właściwych opłatach Użytkownik jest informowany poprzez usługi, SMS reklamowe, i witryny www, na których promowane są Serwisy MT. Opłaty za korzystanie z Serwisów MT będą naliczane w rachunku za korzystanie z telefonu komórkowego. Zastosowanie mogą mieć odrębne opłaty bezprzewodowych dostawców usługi przesyłania wiadomości tekstowych/ WAP/ GPRS/ UMTS.

 

Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Użytkownikowi Serwisu MT i Usługi. Reklamacja powinna być złożona poprzez email na adres dodatkoweswiadczenie@gmail.com

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Użytkowników. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na tej samej stronie internetowej.